Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορά νέα ή ήδη υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται σε ελληνικό έδαφος και που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αφορά τις τροποποιήσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμούς ή επεκτάσεις που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι καθόλα νόμιμα τα έργα αυτά και λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον (όσο στο Ελλαδικό χώρο, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον άλλων ευρωπαϊκών κρατών-μελών). Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η Περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχείρησής σας, περιλαμβάνει τη Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) & Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Εάν ο φορέας ενός έργου υποβάλει φάκελο ΠΠΠΑ και αυτός κριθεί πλήρης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, τότε, και αφού έχει γίνει η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθιστά προσβάσιμο το φάκελο ΠΠΠΑ στους γνωμοδοτούντες φορείς και τους προσκαλεί να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η  πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ (Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο) και απευθύνεται ηλεκτρονικά στους γνωμοδοτούντες φορείς. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται με την συμπλήρωση ανάλογου εντύπου. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διαβιβάζει στους γνωμοδοτούντες τον φάκελο ΠΠΠΑ σε ψηφιακή μορφή και προσκαλεί αυτούς να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στο φάκελο ΠΠΠΑθα πρέπει να συμπεριληφθεί κατάλληλο σχέδιο γενικής διάταξης, σε αντίστοιχη κλίμακα με εκείνην των σχεδίων και διαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο φάκελο ΠΠΠΑ, θεωρημένα.
Για διάστημα δύο(2) ετών από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά σε αυτό τις γνωμοδοτήσεις, που της αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, είτε να ζητά από το φορέα του έργου να τις αναρτά ο ίδιος στο ΗΠΜ. Μετά τη λήξη της διετίας, όλες οι γνωμοδοτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΗΠΜ.
Η παράλειψη του φορέα να γνωμοδοτήσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου ΠΠΠΑ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Ο φορέας μπορεί να διενεργήσει δημόσιο διάλογο με το κοινό σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα πορίσματα του δημοσίου διαλόγου λαμβάνονται υπ’ όψη για τον περαιτέρω τεχνικό σχεδιασμό και για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.


ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • kitchen-bar
 • panagopoulos
 • sofis
 • ab-vasilopoulos
 • falafel
 • spoon
 • minerva
 • kefir
 • 4all
 • lina
 • allotino
 • taste-hellas
 • elliniki-nostimia
 • dimitrakas
 • miltos
 • parfait
 • enkarpw
 • galh
 • aferof
 • foul-meze
 • alexoudi
 • katselis
 • akritidis
 • seven2seven
 • LOGO
 • vinum
 • zakoma
 • farina casa
 • logo
 • giradiko
 • kunrol
 • agrifredda
 • ps2-removebg-preview
 • eurosnack
 • lepetit
 • roumel
 • ep
 • mebgal
 • mart
 • spitiko
 • argos
 • estrella
 • gyros
 • marws
 • ouzounoglou
 • papaioanou
 • makedonia
 • green-pack
 • akadhmia
 • habanera
 • hlios
 • subito
 • tiganies-kai-sxares
 • umbrellas
 • to-ellhniikon
 • patafritas
 • leontiadh
 • prassas
 • royal-hotel
 • meletiadis
 • pizza-fan
 • tsagkas-foods
 • FAMIGLIANO
 • santo-wines
 • talgo
 • KRITIKOS
 • biscotti
 • molos
 • jerrys
Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαήλ Χουρμούζη 18,
Θεσσαλονίκη 544 53
Τηλ.: 2310328008
Fax. :2310437922