νέα νομοθεσία τροφίμων για την παρουσία του αιθυνελοξιδίου στα πρόσθετα τροφίμων

Η Foodlaw Consulting σας ενημερώνει ότι στις 11 Αυγούστου 2022 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός 2022/1396 της Επιτροπής, ο οποίος αφορά τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων και συγκεκριμένα την παρουσία αιθυλενοξειδίου (C2H4O) σε πρόσθετα τροφίμων.

 

Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρότι η εκτιμώμενη πρόσληψη από τα λίγα πρόσθετα τροφίμων που παρασκευάζονται με τη χρήση αιθυλενοξειδίου είναι πολύ χαμηλή, η πρόσληψη από πηγές τροφίμων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, καθώς το αιθυλενοξείδιο είναι τόσο γονιδιοτοξικό όσο και καρκινογόνο.

 

Πρόσφατα ελήφθησαν αρκετές κοινοποιήσεις RASFF σχετικά με την εύρεση αιθυλενοξειδίου σε μια σειρά τροφίμων, και ιδίως σε μια σειρά προσθέτων τροφίμων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διαφόρων τροφίμων.

 

Με βάση τις εν λόγω κοινοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν από κράτη μέλη, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2246 της Επιτροπής θέσπισε μέτρα για τα αγαθά μη ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ένωση από ορισμένες τρίτες χώρες με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο επιμόλυνσης από αιθυλενοξείδιο.

 

Ωστόσο, όσον αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, η επιβολή του ενωσιακού δικαίου ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες, καθώς είναι δύσκολο να διαπιστωθεί εάν η παρουσία αιθυλενοξειδίου οφείλεται στη χρήση του για τη συντήρηση των προσθέτων τροφίμων κατά παράβαση του κανονισμού αριθ. 231/2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Με στόχο την αποφυγή αυτών των δυσκολιών και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, είναι σκόπιμο, ως εκ τούτου, να καθοριστεί ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία αιθυλενοξειδίου, ανεξαρτήτως προέλευσης, για όλα τα πρόσθετα τροφίμων.

 

Για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο όριο καταλοίπων αιθυλενοξειδίου ειδικά για τα πρόσθετα τροφίμων θα πρέπει να καθοριστεί σε τιμή ίση με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού για τα εν λόγω προϊόντα, δηλαδή την επικυρωμένη κατώτατη συγκέντρωση καταλοίπων, η οποία μπορεί να προσδιορίζεται επί του παρόντος και να δηλώνεται μέσω τακτικής παρακολούθησης με επικυρωμένες μεθόδους ελέγχου.

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως με τα όρια που αυτός καθορίζει για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσθέτων τροφίμων, τα κατάλοιπα αιθυλενοξειδίου θα πρέπει να οριστούν με βάση τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

 

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 ως εξής:

 

 1. το εισαγωγικό κείμενο «Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η χρήση αιθυλενοξειδίου ως συντηρητικού στα πρόσθετα τροφίμων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δεν επιτρέπεται η χρήση αιθυλενοξειδίου ως συντηρητικού στα πρόσθετα τροφίμων. Δεν περιέχεται κανένα κατάλοιπο πάνω από 0,1 mg/kg, ανεξαρτήτως προέλευσης, αιθυλενοξειδίου [άθροισμα αιθυλενοξειδίου και 2-χλωροαιθανόλης εκφραζόμενο ως αιθυλενοξείδιο (*)], στα πρόσθετα τροφίμων που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων προσθέτων τροφίμων. _____________ (*) δηλαδή αιθυλενοξείδιο + 0,55 * 2-χλωροαιθανόλη»·

 

 1. στις καταχωρίσεις για τα πρόσθετα Ε 431 στεατικό πολυοξυαιθυλένιο (40), Ε 432 μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 20), Ε 433 μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 80), Ε 434 μονοπαλμιτική πολυοξυαιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 40), E 435 μονοστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 60), E 436 τριστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 65), Ε 1209 εμβολιασμένο συμπολυμερές πολυβινυλικής αλκοόληςπολυαιθυλενογλυκόλης και E 1521 πολυαιθυλενογλυκόλες, στην προδιαγραφή «Καθαρότητα»,

διαγράφεται η σειρά «Αιθυλενοξείδιο»

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

EUR-Lex - 32022R1396 - EN - EUR-Lex (europa.eu)   

 

Για Συμβουλευτική σε θέματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 #foodlawConsulting #food  #foodadditives #πρόσθετα #foodlaw #Foodlaw

 

To παραπάνω άρθρο έγραψε η Ιωαννίδου Δήμητρα, Τεχνολόγος Τροφίμων MSc

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων

 

 


ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • parfait
 • meletiadis
 • ab-vasilopoulos
 • miltos
 • dimitrakas
 • hlios
 • foul-meze
 • agrifredda
 • KRITIKOS
 • spitiko
 • jerrys
 • aferof
 • mebgal
 • estrella
 • ep
 • falafel
 • talgo
 • 4all
 • gyros
 • tsagkas-foods
 • prassas
 • kefir
 • habanera
 • makedonia
 • akadhmia
 • taste-hellas
 • giradiko
 • sofis
 • galh
 • kitchen-bar
 • pizza-fan
 • minerva
 • lina
 • umbrellas
 • papaioanou
 • lepetit
 • elliniki-nostimia
 • marws
 • leontiadh
 • subito
 • vinum
 • zakoma
 • seven2seven
 • alexoudi
 • FAMIGLIANO
 • royal-hotel
 • santo-wines
 • green-pack
 • patafritas
 • allotino
 • mart
 • to-ellhniikon
 • spoon
 • ouzounoglou
 • kunrol
 • roumel
 • tiganies-kai-sxares
 • molos
 • enkarpw
 • katselis
 • eurosnack
 • panagopoulos
 • argos
 • akritidis
Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαήλ Χουρμούζη 18,
Θεσσαλονίκη 544 53
Τηλ.: 2310328008
Fax. :2310437922