Για την έκδοση άδειας παιδότοπου, οι βασικότερες ενέργειες αφορούν υποβολή αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατάθεση παραβόλου στο ταμείο του δήμου, σχέδια από μηχανικό με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, οικοδομική άδεια, αποτύπωση εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, βεβαιώσεις ελέγχου για τη συµµόρφωση των εξοπλισµών προς τα πρότυπα ασφαλείας, υπεύθυνες δηλώσειςθεωρημένες κ.α. Ειδικές διατάξεις αφορούν αλλοδαπούς και ομογενείς.

Για ίδρυση εταιρίας παιδότοπου τα προαπαιτούμενα διαφέρουν & είναι περισσότερα. Η Νομοθεσία επιτρέπει  στο χώρο διαμονής του παιδότοπου τη διάθεση ειδών κυλικείου - Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου γεύματος.  Στον κλειστό παιδότοπο, όπως και σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το κάπνισµα απαγορεύεται.


Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορά νέα ή ήδη υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται σε ελληνικό έδαφος και που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αφορά τις τροποποιήσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμούς ή επεκτάσεις που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι καθόλα νόμιμα τα έργα αυτά και λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον (όσο στο Ελλαδικό χώρο, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον άλλων ευρωπαϊκών κρατών-μελών). Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η Περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχείρησής σας, περιλαμβάνει τη Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) & Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Εάν ο φορέας ενός έργου υποβάλει φάκελο ΠΠΠΑ και αυτός κριθεί πλήρης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, τότε, και αφού έχει γίνει η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθιστά προσβάσιμο το φάκελο ΠΠΠΑ στους γνωμοδοτούντες φορείς και τους προσκαλεί να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η  πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ (Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο) και απευθύνεται ηλεκτρονικά στους γνωμοδοτούντες φορείς. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται με την συμπλήρωση ανάλογου εντύπου. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διαβιβάζει στους γνωμοδοτούντες τον φάκελο ΠΠΠΑ σε ψηφιακή μορφή και προσκαλεί αυτούς να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στο φάκελο ΠΠΠΑθα πρέπει να συμπεριληφθεί κατάλληλο σχέδιο γενικής διάταξης, σε αντίστοιχη κλίμακα με εκείνην των σχεδίων και διαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο φάκελο ΠΠΠΑ, θεωρημένα.
Για διάστημα δύο(2) ετών από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά σε αυτό τις γνωμοδοτήσεις, που της αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, είτε να ζητά από το φορέα του έργου να τις αναρτά ο ίδιος στο ΗΠΜ. Μετά τη λήξη της διετίας, όλες οι γνωμοδοτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΗΠΜ.
Η παράλειψη του φορέα να γνωμοδοτήσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου ΠΠΠΑ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Ο φορέας μπορεί να διενεργήσει δημόσιο διάλογο με το κοινό σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα πορίσματα του δημοσίου διαλόγου λαμβάνονται υπ’ όψη για τον περαιτέρω τεχνικό σχεδιασμό και για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.


Από το 2017 κι εξής η έναρξη δραστηριότητας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας.

Ο τρόπος αδειοδότησης πλέον είναι η γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα μέσω κωδικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-taxisNet). Πριν την τελική υποβολή της γνωστοποίησης αδείας χρειάζεται να έχουν συγκεντρωθεί και κατατεθεί στους ανάλογους φορείς αιτήσεις, βεβαιώσεις, και λοιπά δικαιολογητικά. Τα σχέδια μηχανικών, μηχανολόγων, τα διαγράμματα ροής, τεχνική έκθεση για το Υγειονομικό κτλ απαιτείται να τηρούνται στην επιχείρηση μαζί με τα υποχρεωτικά αρχεία τεκμηρίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο καθεστώς αδειοδότησης


Η χρήση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται πλέον χωρίς να απαιτείται έκδοση επιπλέον άδειας.

Ο ενδιαφερόμενος κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης της αδείας συμπεριλαμβάνει σε ειδικό πεδίο και τη δήλωση χρήσης μουσικής για το κατάστημα του. Για παλαιότερες άδειες λειτουργίας, απαιτείται νέα γνωστοποίηση για τη χρήση μουσικής.

Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία. Για υπαίθριους χώρους η συνεργασία με μηχανικό εξειδικευμένο σε θέματα ακουστικής και ηχομόνωσης είναι αναγκαία για τη σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης για χρήση μουσικής, σύμφωνης µε τις υγειονομικές διατάξεις.

Η Foodlaw Consulting έχει αναλάβει πλήθος αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για την αποστολή μιας προσφοράς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης σας.


Στη Foodlaw αναλαμβάνουμε την έκδοση της άδειας της επιχείρησής σας, την εκπροσώπησή σας στους αρμόδιους φορείς, την ενημέρωσή σας για τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που θα χρειαστεί να έχει η επιχείρηση, την παροχή συμβουλευτικής για υγειονομικά και χωροταξικά θέματα και τη διευθέτηση γραφειοκρατικών ασυμφωνιών και καθυστερήσεων.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησής τροφίμων μπορεί να βγει χωρίς κόπο και χρόνο, αξιόπιστα, έγκαιρα και έντιμα με κινητήριους μοχλούς την εμπειρία μας, την ευγένεια και την επιμονή μας και κυρίως την ολοκληρωμένη γνώση της σχετικής Νομοθεσίας περί αδειών επιχειρήσεων τροφίμων.

Δείτε επίσης: Τεχνική έκθεση για το Υγεονομικό/Κτηνιατρική 


Έχετε επιχείρηση και θέλετε άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα; Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους απαιτεί μία επιπλέον διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.


Για την αδειοδότηση των βιομηχανιών τροφίμων αρμόδια Υπηρεσία είναι Διεύθυνση Βιομηχανίας.

Ανάλογα με το είδος της Βιομηχανίας τροφίμων και τη δυναμικότητα του τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται. 

Οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες που γνωμοδοτούν είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος των τροφίμων που θα επεξεργάζεται η Βιομηχανία. πχ. Συσκευαστήριο φρούτων-λαχανικών, βιομηχανία παραγωγής αλλαντικών, Οινοποιείο, κτλ  

Πριν ιδρύσετε μια βιομηχανία  τροφίμων, απαιτείται να ελεγχθεί ο χώρος για το αν μπορεί να ιδρυθεί στο συγκεκριμένο χώρο η παραγωγή που επιθυμείτε.

 

Εμείς στη Foodlaw Consulting θα σας ενημερώσουμε για το ποια βήματα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα προκειμένου να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα!

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική για τον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί μια βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου να πληροί όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις (προδιαγραφές χώρου, κτλ)

Η σύνταξη σχεδιαγραμμάτων, μελετών HACCP, Περιβαλλοντικών μελετών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων που ζητώνται από υπηρεσίες, όπως το Υγειονομικό, η Κτηνιατρική, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ είναι καθημερινό αντικείμενο της δουλειάς μας.

 

Επικοινωνήσετε μαζί μας για τον απαραίτητο προέλεγχο νομιμότητας του χώρου, διότι δε χορηγείται άδεια σε όλους τους χώρους.

 

 Δείτε επίσης : Δικαιολογητικά άδεια εργαστηρίου τροφίμων


ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • makedonia
 • mart
 • allotino
 • molos
 • zakoma
 • spoon
 • habanera
 • kitchen-bar
 • panagopoulos
 • argos
 • farina casa
 • hlios
 • talgo
 • patafritas
 • leontiadh
 • galh
 • marws
 • akadhmia
 • kefir
 • roumel
 • subito
 • gyros
 • giradiko
 • vinum
 • miltos
 • seven2seven
 • falafel
 • minerva
 • logo
 • papaioanou
 • FAMIGLIANO
 • prassas
 • eurosnack
 • mebgal
 • katselis
 • dimitrakas
 • royal-hotel
 • spitiko
 • jerrys
 • sofis
 • santo-wines
 • kunrol
 • ouzounoglou
 • pizza-fan
 • parfait
 • meletiadis
 • enkarpw
 • LOGO
 • agrifredda
 • alexoudi
 • akritidis
 • biscotti
 • elliniki-nostimia
 • aferof
 • estrella
 • ab-vasilopoulos
 • umbrellas
 • tsagkas-foods
 • green-pack
 • lepetit
 • taste-hellas
 • foul-meze
 • tiganies-kai-sxares
 • ep
 • KRITIKOS
 • ps2-removebg-preview
 • 4all
 • to-ellhniikon
 • lina
Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαήλ Χουρμούζη 18,
Θεσσαλονίκη 544 53
Τηλ.: 2310328008
Fax. :2310437922